Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas VšĮ „AUTO ABCDE“, įmonės kodas 302570468, VšĮ „AUTO ABCDE“  tinklapyje, sutartyse ar elektroniniam pašte tvarko Klientų asmens duomenis. 
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Vidaus tvarkos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 
3. VšĮ „AUTO ABCDE“, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai: 
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis VšĮ „AUTO ABCDE“  Vidaus tvarkos taisyklių; 
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 
3.3.3. VšĮ „AUTO ABCDE“, įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia VšĮ „AUTO ABCDE“, arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 
3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 
3.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 

II.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

1. VšĮ „AUTO ABCDE“ gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita mokymo registracijoje, užklausos formoje arba sutartyje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad: 
1.1. užregistruoti Klientus į mokymus; 
1.2. suteikti mokymo paslaugas;
1.3. išrašyti finansinius dokumentus; 
1.4. išspręsti problemas arba iškilusius klausimus, susijusias su mokymu;
1.5. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
2. Registracijos metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 
3. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis VšĮ „AUTO ABCDE“, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
4. VšĮ „AUTO ABCDE“  gali statistiniais tikslais naudoti su Mokinio asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Mokinio asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 
5. Kliento asmens duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami. 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

VšĮ „AUTO ABCDE“, pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bet neatsako už trečiųjų šalių Privatumo politiką.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Klientas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje arba sutartyje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

1. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. 
2. VšĮ „AUTO ABCDE“, gavus Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks Klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@auto-abcde.lt arba paštu Kovo 11-osios 130, Kaunas LT-49385).

VI. Taisyklių keitimas

1. VšĮ „AUTO ABCDE“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama savo svetainėje.
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje. 
3. Jeigu  Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Klientas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@auto-abcde.lt  arba paštu Kovo 11-osios 130, Kaunas LT-49385 ), su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis el. VšĮ „AUTO ABCDE“ paslaugomis. 
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi VšĮ „AUTO ABCDE“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.